Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§3

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarani, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia i będący członkami Zarządu lub prokurentami:
  1. w bankach,
  2. podmiotach emitujących papiery wartościowe,
  3. domach maklerskich,
  4. w podmiotach, do zakresu działalności których, należy produkcja i sprzedaż oprogramowania, w szczególności dotyczącego systemów sprawozdawczości, systemów transakcji, systemów zarządzania, produkcją sprzętu komputerowego,
  5. w podmiotach, do zakresu działalności, których, należy badanie sprawozdań finansowych lub doradztwo podatkowe,
  6. w organizacjach samorządowych doradców podatkowych, biegłych rewidentów,
  7. w stowarzyszeniach księgowych oraz stowarzyszeniach wyżej wymienionych podmiotów,
  8. w innych podmiotach prawnych, których obszar działalności pokrywa się z celami, dla których powołano Stowarzyszenie.
 5. Członkami zwyczajnymi mogą być także obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarani i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, których zakres wykonywanej pracy jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
 6. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele oraz członkowie przyjęci uchwałą zarządu zgodnie z paragrafem 4.
 7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną w formie składek, ustalanych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 

§4

 

 1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających należy do kompetencji Zarządu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odrzucenia członkostwa w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowaną osobę deklaracji członkostwa.
 3. O decyzji w sprawie przyjęcia Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni informuje zainteresowaną osobę na piśmie. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.
 4. Za dzień wstąpienia do Stowarzyszenia przyjmuje się dzień podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie członkostwa.

 

§5
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. wyborcze (czynne i bierne) do organów Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych,
 4. informacji o wszystkich działaniach Stowarzyszenia,
 5. udziału w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności w konferencjach, sympozjach, prelekcjach, seminariach, spotkaniach informacyjnych na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej oraz grupach roboczych zajmujących się opracowaniem tychże standardów.
 6. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i realizacji innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§6

 

 1. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 5 ust. 1 lit. b) – f) oraz obowiązki określone w § 5 ust. 2.

 

§7

 

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Członka zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia albo skazania prawomocnym wyrokiem,skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  3. śmierci członka,
  4. zaprzestania przez członka pełnienia funkcji, o której mowa w § 3 ust. 4,rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Członka zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  4. utraty osobowości prawnej,
  5. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, w razie zalegania przez członka z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia ustalonego uchwałą Walnego Zebrania Członków jako termin płatności składek.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków od powyższej uchwały.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności